PROMOCJA WIELKANOCNA:  

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

Plakatove.pl

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

 1. Stosowane definicje.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem plakatove.pl  za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 3. Sprzedawca: Działalność jednoosobowa „Stanisław Żakowski Usługi Marketingowe” zarejestrowana pod adresem ul. Rydygiera 18, 01-793, Warszawa, NIP: 5252821532, REGON: 385957449

Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 6. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
 8. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, jak szczoteczki elektryczne, szczoteczki soniczne, pasty do zębów, itp.
 9. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
 10. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 11. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
 12. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 13. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 14. Postanowienia ogólne
 15. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 16. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 17. Sprzedawca wystawia faktury VAT/ Rachunki sprzedaży.
 18. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.
 19. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 20. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 21. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
 2. a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 02 1050 1025 1000 0097 2905 4560 w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
 3. b) płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  Administratorem danych osobowych niezbędnych w procesie płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186

  c) Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayU S.A.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, np. www.plakatove.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 4. a) dodania Towaru do koszyka oraz wybranie zdjęcia do przerobienia na plakat,
 5. b) wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
 6. c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
 7. d) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 8. e) wybór formy płatności,
 9. f) akceptacja regulaminu Sklepu,
 10. g) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
 11. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 12. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 13. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 14. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
 15. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 16. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 17. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 18. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
 19. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZWROT TOWARU:

 

Towar jest indywidualny i personalizowany, w związku z tym nie podlega zwrotowi

W przypadku rezygnacji z zamówienia – nie zwracamy kosztów.

 

REKLAMACJE:

 

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zamówiony towar zgadza się ze złożonym zamówieniem. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

 

Nie przyjmujemy przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.

 

Jeśli pojawiły się jakieś błędy, powstałe z winy Sklepu – zamawiający powinien zgłosić reklamację to na adres e-mail. Powinien napisać czego dotyczy reklamacja oraz zamieścić zdjęcie wadliwego produktu.

Po otrzymaniu towaru Sprzedający ma 7 dni roboczych na nadanie przesyłki z towarem poprawionym lub nowym (w zależności czego dokładnie dot. reklamacja). Jeśli okaże się, że obsługa reklamacji będzie wymagała dłuższego czasu – Zamawiający zostanie o tym poinformowany.

 

REKLAMACJA nie będzie uwzględniona gdy:

 

Będzie dot. wyglądu lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor, wielkość czcionki, krój czcionki, kolor sznurka, rodzaj papieru itp.,

Będzie dot. cech Produktu, które są zgodne z jego opisem jak np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia, kolor.

Produkt ma błędy wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego. Najbardziej dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.

 

Jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcji.


XII. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://plakatove.pl/polityka-prywatnosci-cookies
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.
 4. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:
 5. a) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
 6. b) założeniem Konta w Sklepie,
 7. c) zapisaniem się Kupującego do newslettera,
 8. d) dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,
 9. e) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

XIII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług. 

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
 2. a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 3. b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 4. c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 5. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 6. a) aktualny system antywirusowy,
 7. b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 8. c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 9. d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 10. e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC/.XLS
 11. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XVI. Formularz kontaktowy 

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XVII. Autorskie prawa majątkowe 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 10 000 pln.

XVIII. Platforma ODR.

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

XIX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

Nasi partnerzy:

Zaproszenia ślubne skomponowane z różnych form i wzorów w zależności od Waszego zamysłu

Prawo autorskie © 2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram